尔雅题库

The Four Famous Players of Peking Opera were: “Mei” (Mei Lanfang), “Shang” (Shang Xiaoyun), “Cheng” (Cheng Yanqiu), and “Xun” (Xun Huisheng).